รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

หมวดที่  4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใสและเป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

1.  การกำกับดูแลกิจการ   บริษัทได้จัดทำและได้มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน  รวมทั้งมีการกำกับดูแลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน 5 หมวด คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นโดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com

         2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน  บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้  โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์  และ เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

·        ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com

            ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการดำเนินการจาก สำนักงาน ก..ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

·      ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งได้จัดทำงบการเงิน และผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนัก ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย /บริษัทร่วม/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่างแท้จริง  ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี

ในปี 2560 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อ สังเกต จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก..ตรงต่อเวลาและ ไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

3. การกำกับดูแลการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน   บริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ  และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี  โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

4. การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ  โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยชื่อบุคคลที่ทำรายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ และมูลค่าของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี  ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 2 รายการ เป็นการทำรายการกับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับการยกเว้น และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 5 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

5. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำแบบรายงาต่างๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และรายงานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

·        รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก (แบบ 59-1)    

·        รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59-2)

·        การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1)

ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี  ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ”

6. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

·        รายการมีส่วนได้เสียเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก

·        รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

·         รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปี

·        ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

·        ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันต้องรายงานประจำปีนับจากวันสิ้นปี เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7  วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

   ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

7.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เรื่อง การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

8. การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม

9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานทั้งบริษัทและบริษัทย่อย  บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกสัปดาห์และทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ  โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

ในปี 2560 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน เป็นประจำทุกเดือน  โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการทำงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร

            10งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์  บริษัทได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อ       นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทางโดยสามารถติดต่อได้โดยตรง

·        คุณเกณิกา  งามเจริญสถาพร 

เลขานุการบริษัทและฝ่ายกำกับดูแลกิจการและลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์   :  (02) 682-6345 ต่อ 150       โทรสาร : (02) 682-6344

E-mail  :  kenika@cenplc.com

นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไป ได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท  เพื่อขอข้อมูลในการพิจารณาการลงทุน  หน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับบุคคลดังกล่าวมาโดยตลอด 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้ต้อนรับนักลงทุน เพื่อ Company Visit บริษัทย่อย และสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดงาน โดยการออก Opportunity day เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้รับฟังมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบาย และทิศทางการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีประธานกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และสำนักงาน  ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

            1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันวันประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com

            2. เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างไว้ ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  ข้อ 2. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และแบบ 56-1 หัวข้อ “8.1 คณะกรรมการบริษัท”

             3. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้

            4. เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท” และแบบ 56-1 หัวข้อ “1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้

            5. เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “3. ปัจจัยความเสี่ยง”

            6. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ  กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน  สัดส่วนการถือหุ้น การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  ข้อ 2. โครงสร้างการจัดการ  หัวข้อย่อยเรื่องสรุปจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท  เรื่องสรุปจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

            7.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และนโยบายการค่าจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  ข้อ 2 โครงการจัดการ   ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”  และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”

             8. เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หัวข้อ “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร” ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1

           9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 1. โครงสร้างการถือหุ้น ข้อย่อยเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

            10. เปิดเผยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.  รวมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1  ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”

            11. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างบริหารจัดการ” และแบบ 56-1  ในหัวข้อ “8.2 ผู้บริหาร เรื่อง โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้

            12. เปิดเผยการควบคุมภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน  ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  พร้อมรายงานการกำกับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 5”

            13. เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ในหมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ     “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

            14. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้

            15. เปิดเผยรายงานประจำปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้

16. เปิดเผยข้อบังคับ  วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)