รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ


หมวดที่  3  การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดทำเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม บริษัทได้เปิดเผย จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com

1.  ผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส  ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการ ดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน)

ในปี 2561 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ที่มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 6.92 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุก ไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก  ผ่านระบบข่าวของตลาด หลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูลอิเลคโทรนิค

2.  พนักงาน

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จต่อ เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน สร้างให้พนักงานทุกคนมีความ ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร  โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงาน อย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้พนักงานรู้รักสามัคคี มีความเชื่อมั่น และไว้ใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้าย พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติงาน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ  และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา  ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ  ผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทย่อยยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านช่องทาง ที่กำหนด 

ค่าตอบแทนของพนักงาน  บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน  และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่อง สวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

สวัสดิการพนักงาน  บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

บริษัทย่อยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรโดยจัดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการสวัสดิการ” (มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี)  เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัทย่อย  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทย่อยได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้น ฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

1.     สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน

-                    จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน

-                    จัดให้มีส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

2.     สวัสดิการส่งเสริมที่ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน

-                    จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด

-                    จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานทั้งในส่วนของสำนักงานและโรงงาน

-                    จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน

-                    จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน

-                    จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน

-                    จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน

-                    จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส  ค่าเข้ากะ  ค่าประสบการณ์ ฯลฯ

-                    จัดให้มีเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน รวมถึงเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม

3.     สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต

-                    จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน

-                    จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์

-                    จัดให้มีเงินบำเหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน

1.     สวัสดิการสุขภาพอนามัย

-                    จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑ์และยา

-                    จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน

2.     สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ

-                    จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน

            นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  :  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต  โดยบริษัทย่อยจัดให้การฝึกอบรมให้พนักงานอย่างน้อย 6 ชม./คน/ปี  ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี

การฝึกอบรม

จำนวนพนักงาน

อัตราการฝึกอบรม

อบรมครบ 6 ชั่วโมง

121 คน

76.10%

อบรมยังไม่ครบ 6 ชั่วโมง

38 คน

23.90%

จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2561

159 คน

100.00%


ชื่อหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

อนุรักษ์การได้ยินอันตรายจากเสียงดังปี 2560

6

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุ่น1

12

ISO 14001:2015

6

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุ่น2

12

การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต PSM

18

เทคนิคการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง

12

5ส กับการเพิ่มผลิตภาพ

6

ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS9 ต่อการบริหารความเสี่ยงของกิจการ

6

โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม

6

เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันและตรงต่อความต้องการในยุค 4.0

6

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  ระดับหัวหน้างาน

12

ผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

15

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  ระดับบริหาร

12

เทคนิคการตรวจประเมินภายในระบบ PSM

12

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมายความปลอดภัย 2558 รุ่น 1

3

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมายความปลอดภัย 2558 รุ่น 2

3

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่

6

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุ่น3

12

ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ

36

การทดสอบทางกล

6

การดับเพลิงขั้นต้น

6

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รุ่น 1 - 4  รุ่นละ 3 ชม.

12

การสร้างแผนพัฒนา HR และจัดทำแผนอบรม

6

เตรียมความพร้อมสถานประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ

6

เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

6

ก้าวทันกฎหมายสิ่งแวดล้อมในยุค Thailand 4.0

6

กนอ.ยุคใหม่ สุจริตใจ ไร้คอร์รัปชั่น

3

กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล

6

ไขข้อข้องใจกฎหมายที่สำคัญในการประกอบกิจการโรงงานและสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม

6

โครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และการให้บริการระบบ E-Services

6

การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรม

6

เรียนรู้ ทำเป็น การจัดทำงบกระแสเงินสด

6

การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

12

รวมทั้งสิ้น 33 หลักสูตร

294

 

                          ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  :  บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน ด้วยการ กำหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)  เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน  โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV)  ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร  ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี  บริษัทและบริษัทย่อยมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดังนี้

-       ส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม

-      ให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี สภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีสภาพการทำงาน และมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการทำงานได้อย่างปลอดภัย

-    บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป ตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดขึ้นอย่าง  เข้มงวด

              นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการดำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทย่อย

กฎหมายกำหนด

จำนวน

จำนวนลูกจ้าง (คน)

จำนวนกรรมการ (คน)

พนักงาน (คน)

คณะกรรมการ (คน)

ชาย

หญิง

รวม

UWC

100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน

7

400

15

2

17

RWI

100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน

7

159

12

1

13

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการทำงาน

UWC

RWI

จำนวน (คน)

จำนวน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1. จป.ระดับบริหาร 

11

3

14

5

2

7

2. จป. ระดับหัวหน้างาน

18

7

25

31

6

37

3. จป. ระดับวิชาชีพ

1

1

2

1

-

1

รวม

30

11

41

37

8

45

 

รายละเอียด

UWC

RWI

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

31 คน

10 คน

สถิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการทำงาน

 

 

-      น้อยกว่า 3 วัน

7 คน

8 คน

-      มากกว่า 3 วัน

14 คน

2 คน


ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน  :  นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงใน การการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน แจ้งปัญหาต่างๆ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา  โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการจะรับข้อร้องเรียน และดำเนินการสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ  เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตามลำดับต่อไป

บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน  เช่น  รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

ในปี 2561 ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

3.  ลูกค้า          

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำหนดนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจโดย ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า  พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอ ภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม

บริษัทย่อยมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

·     จัดให้มีการให้คำแนะนำ รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือ             ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

·     พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

·     ให้ความสำคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

·     ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้

·     จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก  โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมจะดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค

            ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร  เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก และจากการที่กรรมการผู้จัดการให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารทุกครั้ง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ส่งผลให้มีคำสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

4.  คู่แข่งทางการค้า

            บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

·     บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม  ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

·     ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

·     ไม่ทำลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า

·     สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

 5.  คู่ค้า

            บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย

·     ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

·     มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation

·     กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า

·     มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

6.  เจ้าหนี้

            บริษัทและบริษัทย่อยรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด  พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน  โดยจ่ายชำระให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้

            ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

7.  แรงงาน

            บริษัทและบริษัทย่อยดูแลให้การดำเนินงานที่ปฏิบัติงาน  ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

8.  สิทธิมนุษยชน

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคในองค์กร เคารพในสิทธิทางการเมือง อันพึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น สีผิว เชื้อชาติ  ศาสนา  สังคม ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ

·     ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

·     หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนำไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

·     ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

·     จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

            ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

9.  สิทธิทางการเมือง

·     บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

·     ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อำนาจหน้าที่ชี้ชวนให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

10.  ภาครัฐ

            บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือน  ภาษีศุลกากร  อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล

11.  ชุมชนและสังคม

            บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้กำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดต่อชุมชนและสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน ราชการในการสนับสนุนกิจกรรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไป ดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

·     สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดำเนินงานของบริษัทย่อย ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้

·     จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างแท้จริง อาทิ การสร้างห้องสมุด การมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล  โรงพยาบาล  และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น

·     เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จำเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุด

            บริษัทย่อยได้รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโรงงานต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาการดำเนินงานความรับ ผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน

            บริษัทย่อยได้รับใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการตัวอย่างการบริหารจัดการด้านยาเสพติด ในโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด  จากกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน              

12.  สิ่งแวดล้อม

            บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท

·     ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง  โดยขับเคลื่อนทั้งจากภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน

·     ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

·     เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม 

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

            บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

            บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ำมัน และน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งสถานที่ทำงานและในครัวเรือน  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน

·     ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการของเสีย ทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงาน อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมค่าดีมานด์ (Peak Demand Control System) เพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านแสงสว่างประหยัดพลังงาน “หลอด LED” ซึ่งให้ความสว่างโดยไม่ให้ความร้อน ไม่ต้องใช้ไอปรอทและฉาบสารเรืองแสงเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ไม่มีโลหะหนักที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม และมีอายุการใช้งานยืนยาวได้ถึง 50,000 ชั่วโมง เป็นต้น

·     ลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ทั้งในส่วนโรงงานและ สำนักงาน การประชุมทางไกลผ่านระบบVDO Conference

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือนโยบายการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม  ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง  โดยการสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทั้งด้านขบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ และบริการ  รวมถึงการร่วมคิดร่วมทำกับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ  ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า     

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน

            บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยจัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” และแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคู่ไปกับสร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

               บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

    ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)  ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  ผ่านการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

          ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ  นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทางระบบสื่อสารภายในบริษัท และผ่านทางบอร์ดข่าวสารของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต

            บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น สรุปดังนี้

            1.  จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกการบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม

            2.  จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีนโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

            3.  หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลำดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงทั่ว ทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม วิเคราะห์ช่องทางการทุจริต และประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยผลการประเมินจะนำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างระบบ ควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ดังนี้

1. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ

2. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  และสอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส  โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทำงานที่เป็นอิสระและไม่จำกัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน

3. ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการว่าจ้าง หากผู้ในละเมิด จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท และโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

ในปี 2561 ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

            1.  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้

2.  ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล)

            3.  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธหรือจะต้องรับของขวัญ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยจะต้องบันทึกรายละเอียดของขวัญทั้งหมด และนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เพื่อนำไปเป็นของขวัญให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม

            ในปี 2561 บริษัทไม่มีรายการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด     

นโยบายการแจ้งเบาะหรือร้องเรียน

บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้

1.       แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com

2.       แจ้งผ่าน E-Mail  / โทรศัพท์

·          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โทร. (02) 049-1041                      E-mail : wutichai@cenplc.com

·        เลขานุการบริษัท

โทร. (02) 049-1041 ต่อ 1021         E-mail : kenika@cenplc.com

3.       แจ้งผ่านไปรษณีย์ ส่งถึง 

·        คุณวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   “ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หรือ

·        คุณเกณิกา   งามเจริญสถาพร   “เลขานุการบริษัท”

บริษัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120

4.       แจ้งผ่านโทรสาร    : (02) 049-1045

โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการ พิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท  เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน  และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

            ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

นโยบายมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blowing)

1.  บริษัทกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำคอร์รัปชั่นต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกับการคอร์รัปชั่น ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

2.  บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน  เช่น  รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง      เป็นต้น

3.  บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

4.  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ในปี 2561 ที่ผ่านมาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุกจริตคอร์รัปชั่นต่างๆ  ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณีทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ   สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)