รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ


หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องคุณภาพของหนังสือเชิญประชุม คุณภาพของรายงานการประชุมและบทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

3.  คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ

4.  คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วมีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและมีการใช้บัตรลงคะแนน

5.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีสำนักงานกฎหมายที่เป็นบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

6.  คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

7.  คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม มติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยก่อนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าองค์ประกอบของการจัดประชุม ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การนับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อนับเป็นองค์ประชุม การดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสียง และการสรุปมติของที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

สิทธิขั้นพื้นฐาน

·     สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ

·     สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญที่กระทบต่อบริษัท เช่น การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ

     และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ

·     สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน

·     สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

·     สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

·     สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

·     สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร / เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน

·     สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควร

     ได้รับทราบ บริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  www.set.or.th และ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.cenplc.com 

สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com และ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ดังนี้

·      บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

·      ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ

·      รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเป็น ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป 

·      ข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและ การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้าง

     การดำเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

·     บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัทผ่าน

      E-mail : kenika@cenplc.com  หรือ โทรศัพท์สายตรง  (02) 049-1041 ต่อ 1021     

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

            บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน เดือน (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุด รอบปีบัญชี โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

มีส่วนร่วมในการ ติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่ กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์

กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการ อนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทาง การจัดประชุมผู้ถือตาม AGM Checklist

                   ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.     บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 2 เดือน บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม

2.     บริษัทเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเหมือนกับบริษัทจัดส่งให้  ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com)  

      ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและมีเวลาพิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว

3.     บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้า 22 วัน 

      ก่อนวันประชุม  ผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 4 เมษายน 2561เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

      กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

4.     บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนประชุม 24 วัน คือวันที่ 2-4 เมษายน 2561 เพื่อบอกกล่าวแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อน

      การเข้าร่วมประชุม

5.     บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561 ถึง 23 เมษายน 2561 และนำส่งขั้นตอนดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

     พร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทาง ดังนี้

   ในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

6.     บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ

     แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

     7.  บริษัทแจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์

8.     สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้า

     ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.     กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้  สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com  ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง

2.     สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.   บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี 

    เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120  ซึ่งเป็นอาคารเดียวกับที่ตั้งของสำนักงานบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโนบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น 

    โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนพระราม 3

2.   บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ  เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว 

    โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ  พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไปเว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นโดยในการลงทะเบียน

    บริษัทได้จัดให้มี

-     จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

-     จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน

-     จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

3.     กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทน

     รักษาสิทธิของตน

4.     คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 11 คน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกท่าน คิดเป็น 100 ซึ่งประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการตรวจสอบ   ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัท เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

           นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2560  จำนวน 1 คน  คือ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ  แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2561  จำนวน 3 คน  คือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย  นางสาวกมลทิพย์  รัตนนันทวาที  และนางสาวอรยา  ติลกรัตนกุล    และบริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน์  ทุมาวงศ์ จากบริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด  เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทและมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

            1.  ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ  ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

            การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

·     กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่  โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น

·     การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ โดยบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งเป็นการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออก เสียง และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ บริษัทได้นำระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ

            2.  บริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ

            หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ใน ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

   ในปี 2561 ได้มีผู้ถือหุ้น 3 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทได้จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทั้งคำถาม-คำตอบ เป็นลายลักษณ์อักษร 

      สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระเป็นดังนี้ (บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com)

วาระที่

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

No

Shares

%

No

Shares

%

No

Shares

%

No

Shares

%

1-3

51

367,122,703

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

52

367,122,903

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

53

368,122,903

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6-7

54

368,162,903

100.000

-

 - -     -      -    -

-

-

-


สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม” ได้แก่

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมี1.      สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

2.       ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรร โดยพิจารณากำหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม  โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคือค่าเบี้ยประชุม และไม่มีค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ  และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  ข้อ 2 โครงการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”  และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”

3.       การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี  สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ  ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์กับบริษัท  จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา  และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1  ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”

4.       การจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร  การจ่ายเงินปันผล  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา  พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล กรณีไม่จ่ายเงินปันผลจะระบุถึงสาเหตุดังกล่าว

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและ /หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและ /หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

           1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดฯหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไป

           2.  เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ  คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม  มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียง  รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น   พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในWebsite ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป  พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้ถ่ายภาพบรรยากาศการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการประชุม

         3.  หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล  บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้ว

การกระจายหุ้นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

      ·        บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท

·        บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 13  มีนาคม 2561  

·        คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 4.91  ซึ่งไม่เกินกว่า  ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

·        สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float  เท่ากับร้อยละ 73.42 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

·        บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 7.29 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)