รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

หมวดที่  3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า  สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติด้วยความเสมอภาค และกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย 

ช่องทางการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจะเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่านทางช่องทาง ดังนี้

·       เลขานุการบริษัท

โทร. (02) 682-6345 ต่อ 150           E-mail : kenika@cenplc.com

·       เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โทร. (02) 682-6345 ต่อ 441           E-mail : komwuthi@cenplc.com

หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ได้แก่ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 900/15 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  โทรสาร (02) 682-6344

บริษัทกำหนดให้ทั้ง 2 หน่วยงานต้องรายงานข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

                มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1.    ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย

2.   บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่นรบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่   ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน มีโอกาพบปะ สื่อสารและรับฟังรายงาน ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  ทำให้ในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การเลิกจ้าง ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย 

จริยธรรมธุรกิจในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดทำเป็นคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย  ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทด้วย  รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดไว้ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น  :   บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ โดยบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่เหมะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีระบบที่เชื่อถือได้

ในปี 2559 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 เนื่องจากบริษัทผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

นอกจากนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูลอิเลคโทรนิค

            พนักงาน  : พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร  โดยดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ   สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้พนักงาน รู้รักสามัคคี มีความเชื่อมั่นและไว้ใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคล

                ทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ ให้พร้อมปฏิบัติงานและรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ  และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน มีการให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

สวัสดิการพนักงานบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคตรวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน  และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน  และ ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข โดยจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน

- จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงาน ทั้งในและนอกสถานที่ อย่างต่อเนื่อง

- จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส  ค่าเข้ากะ  ค่าประสบการณ์ ฯลฯ

- จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน

- จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน

- จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน

- จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน

- จัดให้มีเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม

- จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด

- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน

- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตรา  ร้อยละ 5  ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตรา

  เดียวกัน

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน

- จัดให้มีส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

- จัดให้มีเงินบำเหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน

- จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์

-  จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน

-  จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑ์และยา

-  จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  :   บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน ด้วยการ กำหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)  เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน  โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV)  ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร  ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี 

           นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการดำเนินงานดังนี้

           นโยบายในการพัฒนาพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต  โดยบริษัทย่อยจัดให้การฝึกอบรมให้พนักงานอย่างน้อย 6 ชม./คน/ปี  ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี       ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน :  บริษัทและบริษัทย่อย เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านคณะกรรมการจริยธรรมทางธุรกิจ หรือผ่านระบบเว็บไซต์ของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

ในปีที่ผ่านมาข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

 

สิทธิมนุษยชน  : บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และถือว่าพนักงานทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่มีการเลือกปฏิบัติ  ทั้งการแบ่งแยกสีผิว  เชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ  สังคม สิทธิทางการเมือง ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน

·  ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

·   หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนำไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

·   ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

· จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

                ลูกค้า :  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม

·  จัดให้มีการให้คำแนะนำ รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

·    คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายคุณภาพของบริษัท   มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  ส่งมอบตรงเวลา  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

·  จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก  โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมจะดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค

                ในปี 2559 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร  เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก   และจากการที่กรรมการผู้จัดการให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว  โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารทุกครั้ง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่   ส่งผลให้มีคำสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

                คู่แข่งทางการค้า บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม  ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

                 คู่ค้า  : บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย

·  ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

·   มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation

·   กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า

·   มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

                  เจ้าหนี้ : บริษัทและบริษัทย่อยรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด  พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน  โดยจ่ายชำระให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้

                ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีเพียงเจ้าหนี้ทางธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ

                 แรงงาน :  บริษัทและบริษัทย่อยดูแลให้การดำเนินงานที่ปฏิบัติงาน  ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

                สิทธิทางการเมือง บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อำนาจหน้าที่ชี้ชวน ให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

                  ภาครัฐ : บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือน  ภาษีศุลกากร  อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล

               สังคม และชุมชน  :  บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและชุมชน  และสร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับสังคมและชุมชนถึงการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้

                 สิ่งแวดล้อม  :  บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท

·  ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง  โดยขับเคลื่อนทั้งจากภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน

· ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

·   เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตาม มาตรฐาน ISO  14001:2004

  การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม :  บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

                การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ :  บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดนโยบายให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ำมัน และน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งสถานที่ทำงานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน และลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนการใช้กระดาษ เป็นต้น 

 นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา :  บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือนโยบายการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม  ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง  โดยการสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทั้งด้านขบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ และบริการ  รวมถึงการร่วมคิดร่วมทำกับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ  ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า     

 ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า

            นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยพนักงานทุกคนที่ผ่านการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จะต้องได้รับการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

·  ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

· ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

·    จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง

·   จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 

การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่ พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณหรือ นโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้

1.             แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.cenplc.com

2.             แจ้งผ่าน E-Mail  / โทรศัพท์

·       เลขานุการบริษัท

โทร. (02) 682-6345 ต่อ 150           E-mail : kenika@cenplc.com

·       เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โทร. (02) 682-6345 ต่อ 441           E-mail : komwuthi@cenplc.com

3.             แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง  คณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  

900/15 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120

4.             แจ้งผ่านโทรสาร    : (02) 682-6344

โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการ พิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

· บริษัทกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูล  จากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำคอร์รัปชั่นต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกับการคอร์รัปชั่น ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

·   บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ  และคำนึงถึงความปลอดภัยของ ผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน  รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน  เช่น  รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ในปีที่ผ่านมาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุกจริต คอร์รัปชั่นต่างๆ ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณีทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2557 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

                ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด :  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส และ สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไม่มากนัก ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด 

นโยบายการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมนุม บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนให้จัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยจะต้องจัดให้มีกิจกรรมทุกปีตามวาระและโอกาส ซึ่งในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมทำกิจการดังนี้

- บริษัทย่อยได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

· ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 45  ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

·  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

·  ร่วมกิจกรรม ประกอบอุปกรณ์พ่นยาโรคหอบหืด” ณ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

·   กิจกรรม โครงการเก็บขยะ ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณหาดน้ำริน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

·   ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 46 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

·   ถวายยางรถยนต์ ณ วัดเทพนิมิตร จ. ฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

·   สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  ชุมชนเขาไผ่  ครีมกันยุงตะไคร้หอม

·   สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  วัดลุ่ม  ขนมหวานวัดลุ่ม  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

·   สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนมาบข่า ไข่ไก่

·   ร่วมกิจกรรม ร้อยดวงใจ นิคมอุตสาหกรรมไทยปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559

·   ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 47  ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

·   ถวายยางรถยนต์ ณ วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559

·  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ

- งานเลี้ยงการกุศล เพื่อหาทุนสมทบในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และปรับปรุงอาคารสถานที่  สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง  เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน

- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  วัดหนองแฟบ

- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  วัดมาบชลูด

- ถวายยางรถยนต์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แด่  วัดเทพนิมิต จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 74 เส้น

- สนับสนุนคูปองงานกาชาด 


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)