รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิที่ตนเองสมควรได้รับอย่างเต็มที่ ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น ดังนั้น ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

 1.  สิทธิขั้นพื้นฐาน

www.cenplc.com  

2.  สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ บริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  www.set.or.th และ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.cenplc.com

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เช่น

·     บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

·       ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ

·     รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการดำเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อม

·       ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

·  บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail kenika@cenplc.com  หรือ โทรศัพท์สายตรง  (02) 682-6345 ต่อ 150 

3.  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามแนวทางของกฎหมาย ควบคู่กับหลักปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน  (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี  และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว  บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เพื่อขออนุมัติการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (CEN-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่  372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120  ตั้งแต่ปี 2549 – 2559 ต่อเนื่องเป็นเวลา 11  ปี  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  โดยบริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนและออกเสียงของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ในการประชุมทุกปี บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้    

·       แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ให้ทราบล่วงหน้าก่อน 2 เดือนก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม

·       เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com) ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม  และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เป็นภาษาอังกฤษกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ล่วงหน้าในวันที่ 12  เมษายน 2559  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 18 วัน   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 31 วัน คือในวันที่ 28- 30 มีนาคม 2559 

·       แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้  สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com  ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง

·       บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนสามารถส่งใบมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานและการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

·       บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ  เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว  โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ  พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป  เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  โดยในการลงทะเบียน  บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม  พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน อีกทั้งจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ   ผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 11 คน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน ซึ่งกรรมการ 1 คน ติดภารกิจจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ   ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จำนวน 2 คน  คือ นายพิสิฐ ทางธนกุล และนางสาวนันทิกา   ลิ้มวิริยะเลิศ แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน์  ทุมาวงศ์ จากบริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด  เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่  โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น

ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในปี 2559 ได้มีผู้ถือหุ้น 4 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทได้จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทั้งคำถาม-คำตอบ เป็นลายลักษณ์อักษร 

การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทได้นำระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ

                ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

                สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

   

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน หนังสือนัดประชุมได้แก่

1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

2.  ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรร โดยพิจารณากำหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท   ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี  และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี หัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  ข้อ 2 โครงการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”  และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร

3.  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี  สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ  ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และ  ความสัมพันธ์กับบริษัท  จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา  และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและแบบ 56-1  ในหัวข้อ 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

4.  การจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร  การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา  พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล กรณีไม่จ่ายเงินปันผลจะระบุถึงสาเหตุดังกล่าว

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใดกรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและ /หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

·  เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไป

·  เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ  คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม  มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียง  รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น   พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นใน Website ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้ถ่ายภาพบรรยากาศการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการประชุม

· หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล  บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน

4.  การกระจายหุ้นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

·บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท และบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2559

·    คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 4.13  ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

·     สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float  เท่ากับร้อยละ 63.96 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

·     บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 7.81 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)