รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ


สารจากประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ  บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ เอาใจใส่ในระบบบริหารจัดการและกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดแล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและภูมิคุ้มกันให้กับบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน และสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและสังคมควบคู่กันไปพร้อมกัน

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน โดยบริษัทส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ  ผู้บริหารมีส่วนร่วมเข้าถึง และร่วมกันพัฒนาทั้งในองค์กร ชุมชน และสังคม  ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงตระหนักถึงการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจากการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด รักษามาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล และการมีนโยบายต่อต้านการทุจริต เป็นการตอบสนองต่อหลักคิด คือ “คนดี สินค้าดี สังคมดี” และเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์องค์กร สร้างให้องค์กรมีความยั่งยืนต่อไป

ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานทุกคน ตลอดจนชุมชนและสังคม ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและนำพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนตลอดไป


 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน 

เกี่ยวกับรายงาน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชนหรือ Capital Engineering Network Public Company Limited : CEN ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) โดยจัดแยกส่วนอย่างชัดเจนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้ข้อมูลเชื่อถือได้และมีคุณภาพ โดยบริษัทกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และการประเมินระดับความสำคัญของประเด็นที่ เกี่ยวข้องต่อเป้าหมายและการดำเนินงานของบริษัท แสดงถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ใน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

แนวทางการรายงาน

การจัดทำรายงานฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการดำเนิน งานที่สำคัญด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงตามแนวทางของกรอบการรายงานข้อมูล CSR แบบบูรณาการ (Integrated CSR Reporting Framework) ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน CSR ที่สอดคล้องกับกรอบการรายงานระดับสากล

ขอบเขตการรายงาน

ขอบเขตรายงานได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกำกับดูแล ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางสากล เพื่อตอบสนองประเด็นความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานฉบับนี้

บริษัทมีแผนงานที่จะจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี ตลอดจนพัฒนาระบบและวิธีการจัดเก็บ ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แนวทางและขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลมากที่สุด และสื่อสารผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการเผยแพร่

รายงานฉบับนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนการรับทราบข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อใช้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจ บริษัทได้จัดทำภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อความหลากหลายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ ซึ่งได้รวมอยู่ในรายงานประจำปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :

Ø   เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-049-1041

E-mail : kenika@cenplc.com 

Ø   บริษัท แคปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-049-1041     โทรสาร : 02-049-1045   โทรสาร : 02-049-1045

การให้ความสำคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

            บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่า ผู้มีส่วนได้เสียมี บทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนิน ธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จัดให้มีกิจกรรมสานเสวนา กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้มีส่วนร่วมตามบทบาท ของแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสมรวมถึงได้ ทราบความคาดหวัง ความต้องการของผู้มีส่วน ได้เสีย ทำให้สามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยจำแนกผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียออกเป็น 9 กลุ่ม และพิจารณากำหนด พันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนองความ ต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุล ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าผู้ส่วนได้เสียมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

ภาพรวมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

      ผู้มีส่วนได้เสีย                  ช่องทางการสื่อสาร          การตอบสนองความคาดหวัง


 ผู้ถือหุ้น

และ นักลงทุน

·     การประชุมผู้ถือหุ้น

·     รายงานประจำปี

·   การรายงานผลประกอบการทุกไตรมาสและเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท

·     หน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์”

·     ติดต่อโดยตรงที่เลขานุการบริษัท

·     ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

·     สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ได้รับสิทธิ ด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

·     เผยแพร่สารสนเทศสำคัญที่ถูกต้องโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาผ่านช่องทางที่กำหนด

·     มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน

     ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล 


พนักงาน

·     การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม

·     การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา

·     การเปิดรับความเห็นทาง Posts Box

·     ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์

·     สื่ออิเลคทรอนิกส์ เช่น Internet

·     ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

 ·  กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณพนักงาน

·     ดูแลและส่งเสริมคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต

·     ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บนหลักสิทธิมนุษยชน

·     จ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสม

·     ส่งเสริมการให้ความรู้กับพนักงานและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน

·     จัดช่องทางสื่อสารให้พนักงานสามารถ เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ

·     จัดการความปลอดภัยในการทำงาน และจัดหา สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทำงานพัฒนาศักยภาพให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง 


สังคมชุมชน

และ

สิ่งแวดล้อม 

·     โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อม

·     กิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม

·     กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน รักษาสภาพแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน 

·     ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

·     สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม

·     แบ่งปันความรู้ ทักษะขององค์กรสู่ชุมชน ในด้านอาชีพ

·     โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อม

·     ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นการคำนึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการดำเนิน กิจการ 


 คู่ค้า

·    การชี้แจงและส่งเสริมให้คู่ค้าทราบถึงนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจ

·    การเยี่ยมเยือนคู่ค้า เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ระหว่างกัน และรับฟังปัญหา / ข้อเสนอแนะต่างๆ

·    ความเป็นธรรม และเสมอภาค

·     ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญา

·     คำนึงถึงกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม

·     สื่อสาร แจ้งให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบาย และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

·     แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

·     ไม่เรียก รับ หรือยินยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากข้อตกลง ทางการค้า

·     พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติกำหนด 


ลูกค้า

·     ประชุมร่วมกับลูกค้า

·     ช่องทางการสื่อสาร ผ่านเว็บไซต์บริษัท / สื่ออิเลคทรอนิคส์ / การเยี่ยมเยียนลูกค้า / เข้าร่วมงานแสดงสินค้า

·     สำรวจความต้องการและความพึงพอใจ

·     การมีช่องทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือ แนะนำเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน

·     พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

·     คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง

·     ดูแลรักษาความลับของลูกค้า

·     จัดให้มีระบบและช่องทางสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสอบถามข้อมูล เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และร้องเรียนนำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า 


คู่แข่ง

·     รับข้อมูลจากเวทีสาธารณะ

·     ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

·     ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตไม่ทำลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง 


เจ้าหนี้การค้า

·     รายงานประจำปี/ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

·     ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง และเว็บไซต์บริษัท

·     ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าระหว่างกันโดยเคร่งครัด

·     ชำระเงินให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลา  
     และตามข้อตกลง โดยไม่มีการผิดนัดชำระ 
     โดยบริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารใน
     ระบบ Media Clearing ซึ่งอำนวยความ
     สะดวกให้แก่เจ้าหนี้


หน่วยงาน

ภาครัฐ

·     การขอคำปรึกษาข้อกฎหมาย และภาษีอากร ผ่านทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

·     การขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

·     ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างถูกต้อง โปร่งใส

·     การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

·     การเข้าชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลอย่างถูกต้องรวดเร็ว


สื่อมวลชน

·     การให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูล

·     ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

·     สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ละเว้นการสื่อสารที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือ ผิดศีลธรรมอันดีงาม


โครงสร้างการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทดำเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น ได้แก่ กลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง  และกลุ่มธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน  มีวิสัยทัศน์คือ  “เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอื่นที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว”  ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW for Beginner) โดยได้อธิบายถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน ตลอดจนผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรมี ความตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการสู่เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยมีการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน การผลิต การจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และ บริการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้บริษัท เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานเฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่บริหารอีก 1 ท่าน  ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้านการลงทุน เพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น

ด้านสังคม

คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทงาน ของบริษัทย่อยมีหน้าที่กำหนดแนวทางและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินงานด้าน SHE ของ บริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ

คณะอนุกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ของบริษัทย่อยเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการ ต่างๆ แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม มีหน้าที่กำหนดแนวทางและแผนงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการดำเนิน งานดังกล่าว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ

ด้านสิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทย่อยมีหน้าที่ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบาย อนุรักษ์พลังงานที่กำหนดขึ้น รวมทั้งควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนประสานความ ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นโยบายและการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1.  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลและติดตาม การทำงานของฝ่ายจัดการ

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

            คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

ในปี 2561 ไม่พบสถานการณ์ใดที่ปฏิบัติโดยไม่สอดคล้องกับตามนโยบาย และบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จาก  ผู้มีส่วนได้เสีย

2.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้การแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมและเสมอภาคตามกรอบของกฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้

1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่การคัดเลือก และประเมินคู่ค้า การเปรียบเทียบราคา

2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน

3. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

4. การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคู่แข่งทางการค้าจะต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย ดังนี้

ลูกค้า :

(1)       ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

(2)       ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

(3)       ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(4)       ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า

(5)       จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

(6)       รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(7)       ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ :  

(1)       ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาบริการต่างๆ หรือเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน

(2)       ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด

(3)       ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื้อ-ขาย สินค้าหรือจ่ายค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม 

คู่แข่งทางการค้า :

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และ บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1)       ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

(2)       ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม่เหมาะสม

(3)       ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ภาครัฐ :

ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับหน่วย งานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการ บริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

2.1  การรับและให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1.     พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

(1)     ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจเพื่อครอบงำ ชักนำ หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

(2)     เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน

(3)     ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล)

(4)     เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือ     ปีใหม่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ

(5)     เป็นการให้เปิดเผย ไม่ปกปิด

1.     การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และปฏิบัติตามขั้นตอนตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายในการทำงาน

2.     พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญ และนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม

ในปี 2561 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไม่ได้รับของขวัญจากคู่ค้าหรือส่วนงานอื่นๆ 

2.2  การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทและบริษัทย่อยไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย

ในปี 2561 บริษัทไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2.3     การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากการคัดเลือก วัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตสินค้าใช้พลังงานจาก ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด

2.4  กระบวนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการจัดซื้อเป็นกระบวนการสำคัญ ในการบริหารความคุ้มค่าควบคู่ไปกับคุณภาพของสินค้า โดยการเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มิได้พิจารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งพนักงาน และผู้ส่งมอบ มีการปรับเปลี่ยนการเลือกใช้สินค้าและบริการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการของเสีย เป็นต้น

บริษัทย่อยมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคู่ค้า และติดตามการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ และการ ส่งมอบ รวมถึงข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน และระบบการจัดการคุณภาพ อาทิ ISO 9001, ISO 14001 โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ISO 9001

ISO 14001

มาตรฐานการประเมินคู่ค้า

มาตรฐานการประเมินคู่ค้า

1.     ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐานกำหนด

2.     ส่งมอบวัตถุดิบตรงตามกำหนดเวลา

3.     ปริมาณวัตถุดิบครบถ้วนตามที่กำหนด

1.    การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

2.    การคัดแยกขยะ/ทิ้งขยะ ถูกต้องตามประเภทและสถานที่

3.    มีระบบการป้องกัน ควบคุมการปนเปื้อน ของเสียที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม

4.    มีวิธีการควบคุมสารเคมี วัสดุ วัตถุดิบที่เป็นอันตรายที่เหมาะสม

5.    ระบบการจัดส่งใช้ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพดีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

6.    มีการเตรียมการป้องกันหากเกิดภาวะฉุกเฉิน

7.    ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

8.    มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท

9.    ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

10. ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย / ผู้เกี่ยวข้อง


คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจ
หน่าย

บริษัทย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมเยียนคู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกอบ ไปด้วยคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ทรัพยากรและ พลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุมการผลิต การจัดการของเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

ลูกค้า ผู้อุปโภค และผู้ใช้สินค้า

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่า การที่องค์กรธุรกิจจะยั่งยืนอยู่ได้นั้น ต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า ความคาดหวังของลูกค้านั้น ไม่ได้จำกัดขอบเขตเฉพาะในส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินธุรกิจ แต่ได้ขยายไปสู่การสนับสนุนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

2.5  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1)       ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

(2)       ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

(3)       ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(4)       ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า

(5)   จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

(6)       รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(7)       ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด 

มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทย่อยได้ประกาศนโยบายและดำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน โดย การรักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน WRAP

ในปี 2561 บริษัทย่อยได้ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการตรวจ ประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)  ทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และ ด้านแรงงาน เป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทย่อยได้พัฒนาให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง

3. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ  ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า  คู่ค้าบริษัทและบริษัทย่อย หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้

บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุน ให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยส่งเสริมให้ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงาน และนอกจากนั้นบริษัทยังกำหนดให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้รับการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เพื่อสื่อสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติ   เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดขั้นตอนมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

-                    แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

-                     ประธานกรรมการบริษัท แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-                    กำกับดูแล และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

-                    สนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการตรวจสอบ

-                    เป็นผู้ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

-                    ทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และตัวแทนทางธุรกิจ

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

    ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13พฤศจิกายน 2560  โดยได้ดำเนินการจัดทำ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

           จากการที่บริษัทได้ เข้าร่วมลงนามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกครั้ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น และการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

            ส่งผลให้ปี 2561 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีถิ่นกำเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความทุพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน พนักงานมีความสมัครใจในการทำงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูน ศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ มีการกำหนดช่องทางที่สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีกระบวนการแก้ไข มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ สม่ำเสมอ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ มีการกำหนดช่องทางที่สามารถร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแสเกี่ยว กับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีกระบวนการแก้ไข มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล และเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายและสร้างความได้เปรียบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ จึงได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ พร้อมสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถได้อย่างเต็มที่ สร้างโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเติบโตไปพร้อมๆ กับความสำเร็จขององค์กร

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

(1)       ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

(2)       ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

(3)       ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

(4)       การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

(5)       ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ

(6)       รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

(7)       ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(8)       หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

(9)       ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด โดยกำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด ไว้ใน “จรรยาบรรณพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจ เป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับ ความเป็นธรรม ผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครอง      ผู้ร้องเรียน ที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

(1)     บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

(2)       ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล  ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

(3)       บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(4)       ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

(รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”)

การสรรหาและการจ้างงาน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชนมีนโยบายในการสรรหาคัดเลือก และการจ้างงาน โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตัวพนักงาน เป็นแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ นโยบายการจ้างงานและการบริหารแรงงานของบริษัท กำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายแรงาน หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล นโยบายการบริหารของบริษัทและข้อกำหนดของลูกค้า

ซึ่งในปี 2561 นี้ บริษัทมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 18 คน และยังคงดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญต่อการจัดสรร ทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจำเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน ตลอดจนปรับขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การจ้างงานคนพิการ

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถของผู้พิการ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีความพร้อมเข้าร่วมงานกับองค์กร ซึ่งทำให้ผู้พิการมีความภาคภูมิใจและลดภาวะการพึ่งพาให้สังคมได้อีกทางหนึ่ง อัตราการจ้างงานผู้พิการของบริษัทย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินนโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน ด้วยหลักความเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การดำรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแข่งขันของธุรกิจประเภท เดียวกัน โดยยึดหลักเชื่อมโยงผลสำเร็จของงานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานอย่างเท่าเทียมทั้ง ชาย – หญิง ผู้ที่มีความเบี่ยงเบน ทางเพศ ผู้ที่มีความพิการ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและจูงใจให้พนักงานมีการพัฒนาผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ในคุณภาพชีวิตของพนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเพื่อสร้างความผูกพันและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท ดังนี้

สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต เช่น สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  สหกรณ์ออมทรัพย์  เงินบำเหน็จ

สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น เครื่องแบบพนักงาน จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน

การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทแลบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสวัสดิการ และมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานและสถานภาพทางสังคม สนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข

1.  Happy Body (สุขภาพดี)

·     ตรวจสุขภาพประจำปี

·     กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด

·     จัดห้องพยาบาลและมีแพทย์ประจำ

2.  Happy Heart (น้ำใจงาม)

ส่งเสริมให้พนักงานมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน

·     กิจกรรม โลหิตคนละนิด ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

·     กิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนเกาะกก

·     สนับสนุนกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด

·     สนับสนุนกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

3.  Happy Society (สังคมดี)

ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชน ที่ตนทำงานและพักอาศัยให้มีสภาพสังคม  และสภาพแวดล้อมที่ดี

·     กิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม

·     กิจกรรมวันเด็ก

·     กิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนคลองน้ำหู

·     โครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

4.  Happy Family (ครอบครัวดี)

·     กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่

5.  Happy Relax (ผ่อนคลาย)

·     กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี

·     กิจกรรมประกวดร้องเพลง

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทงาน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นตัวแทนของพนักงานในการรายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในบริษัทย่อย โดยมีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทย่อย

กฎหมายกำหนด

จำนวน

จำนวนลูกจ้าง (คน)

จำนวนกรรมการ (คน)

พนักงาน (คน)

คณะกรรมการ (คน)

ชาย

หญิง

รวม

UWC

100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน

7

400

15

2

17

RWI

100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน

7

159

12

1

13


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการทำงาน

UWC

RWI

จำนวน (คน)

จำนวน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1. จป.ระดับบริหาร 

11

3

14

5

2

7

2. จป. ระดับหัวหน้างาน

18

7

25

31

6

37

3. จป. ระดับวิชาชีพ

1

1

2

1

-

1

รวม

30

11

41

37

8

45


รายละเอียด

UWC

RWI

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

31 คน

10 คน

สถิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการทำงาน

 

 

-      น้อยกว่า 3 วัน

7 คน

8 คน

-      มากกว่า 3 วัน

14 คน

2 คน

 

การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อย มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้อง

ในปี 2561 ไม่เกิดกรณีละเมิดข้อกำหนดและกฎหมายทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

การสร้างจิตสนึกด้านความปลอดภัย

บริษัทย่อยปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานในทุกระดับโดยทบทวนบทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารและระดับหัวหน้างานการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ 

             จัดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัย 2561”

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทงาน

บริษัทย่อยมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่นละออง ปริมาณความ เข้มข้นสารเคมีหรือไอระเหยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย และได้จัดกิจกรรม KYT ทุกวันก่อนเข้าทำงาน

การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความปลอดภัย

บริษัทย่อยมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานต่างๆ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ให้ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย อาทิ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อน้ำ (boiler) และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน  เครนยกเครื่อง

 การจัดการสารเคมีให้สอดคล้องตามกฎหมาย

บริษัทย่อยได้ดำเนินการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันอันตราย ต่อสุขภาพ ของผู้ปฏิบัติงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) และแจ้งแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามกฎหมาย ติดฉลากที่ภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างชัดเจน พร้อมอบรมวิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมกรณีสารเคมีหกรั่วไหล เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณี สารเคมีหกรั่วไหลอย่างต่อเนื่องทุกปี

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อม กรณีเกิดอัคคีภัย สารเคมีและน้ำมันหกรั่วไหลและหม้อไอน้ำรั่วหรือระเบิด โดย มีการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการทำงาน ลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต่อองค์กรและชุมชนใกล้เคียง

6.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ที่แสดงเจตนารมณ์ใน การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการด้านสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยการดำเนินกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ

เส้นทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคม

การศึกษา

โครงการนักศึกษาฝึกงาน

-               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-               มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

-               วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

-               วิทยาลัยเทคนิคระยอง

-               มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

-               มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

-               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

-               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สังคม

โครงการบริจาคโลหิต

โครงการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ 

โครงการกิจกรรมวันเด็ก

โครงการ CSR ปันน้ำใจสู่สังคม

โครงการกิจกรรมประเพณีชุมชน คลองน้ำหู

โครงการกิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนเกาะกก

โครงการสนับสนุนท้องถิ่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด

โครงการสนับสนุนกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก

โครงการกิจกรรมเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ให้พนักงานเข้าใจถึงความเสียสละความร่วมมือ ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับชุมชน อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยยังจัดกิจการรมที่รวมแรงรวมใจ พนักงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

โครงการ CSR ปันน้ำใจสู่สังคม

บริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในชุมชนที่บริเวณโรงงานบริษัทย่อยตั้งอยู่ หรือชุมชนในถิ่นทุรกันดารต่างๆ โดยบริษัทย่อยสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ นักเรียนและโรงเรียน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ในปี 2561 บริษัทย่อยได้จัดโครงการอุปการะเลี้ยงดูเด็กด้อยโอกาสและถูกทอดทิ้ง ที่มูลนิธิชัยพฤกษ์  จังหวัดนครนายก

โครงการร่วมสนับสนุนท้องถิ่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

            ในปี 2561  บริษัทย่อยร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นที่ อบต.โนนขวาง, โรงเรียนร่อนทอง,  โรงเรียนเทศบาลดอนมนต์ จังหวัดบุรีรัมย์,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินกระปรอก และ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงการปลูกฝังและพัฒนาจิตสำนึกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งองค์กรให้มีส่วนร่วมใน ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ประกอบกับการที่บริษัทได้เข้าร่วม โครงการ CSR-DIW และได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม มี ความต่อเนื่องและยั่งยืน (CSR – DIW Beginner) ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา จึงไม่เป็นที่ปรากฏว่าบริษัทย่อยได้รับคำข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตั้ง

ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น   เพื่อมิให้สร้างผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน

7.  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั่วทั้งองค์กรเพื่อดูแลและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดให้มีคณะทำงานระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็นคณะทำงานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนภายในองค์กรและคู่ค้า โดยปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม ISO 14001

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทย่อยกำหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางการ ดำเนินงานด้านพลังงานและวัตถุดิบเพื่อการใช้พลังงานและวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน

นโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมพัฒนาด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจำหน่าย การใช้งาน การจัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า

4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษัท มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ

5. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ และส่งเสริมให้มีการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงคงไว้ซึ่งระบบนิเวศตามธรรมชาติ และความผาสุกของทุกคน

การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทย่อยดำเนินการบริหารการจัดการควบคุมการใช้พลังงานในอาคารสำนักงาน และโรงงาน โดยจัดให้มีคณะทำงานการจัดการพลังงาน โดยให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงาน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก(คาร์บอนไดออกไซด์ไปในขณะเดียวกัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน การผลิต การมีส่วนร่วมของพนักงานใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทย่อยให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่นเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 9001 โดยควบคุมของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้น ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้น ยังพิจารณาเรื่องการลดของเสีย ลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้กระบวนการทำงานภายในทุกระบบจะ มีการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งมีการติดตาม ควบคุมดูแล ให้มีการปฏิบัติตาม แนวทางการพัฒนาด้านการใช้ทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอซึ่งทำให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตลงได้ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้บริษัทยังคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านอกเหนือจากการใช้วัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดโดยใช้กระดาษรีไซเคิลอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและการบริหารงานของ บริษัทอีกด้วย

การจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ เพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทย่อยมีการลดและควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการการผลิตเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

ในปี 2561 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามมลภาวะทางอากาศและสารเคมีในบรรยากาศ มีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

มลภาวะทางอากาศของUWC

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกมาจากปล่อง

ดัชนีที่ตรวจวัด

หน่วย

ผลการตรวจวัด

มาตรฐาน

ฝุ่นละออง (TSP)

มิลลิกรัม/ลบ.เมตร

177

240

   

มลภาวะทางอากาศของ RWI

ควบคุมโดยมีระบบบำบัดอากาศ (Scrubber)  ทุกจุดที่เกิดมลภาวะทางอากาศและทำการตรวจวัด

 

พารามิเตอร์

ระบบบำบัด

หน่วยวัด

ค่ามาตรฐาน

ค่าที่วัดได้

 

1. Air Emission Quality

    Monitoring

1) Hydrogen Chloride (HCL)

Scrubber

mg / m 3

200

7.098

2) Phosphate    

Scrubber

mg / m 3

-

0.104

3) Sulfur Dioxide (SO2)

-

ppm

60

<1.3

4) Carbon monoxide (CO)

-

ppm

690

30.80

 

 

 

 


2. Working Area Air

    Quality Monitoring

1) Hydrogen Chloride

Scrubber

mg / m 3

<2

0.044

2) Benzene

-

mg / m 3

<0.5

0.036

3) Lead (Pb)

-

mg / m 3

<0.05

-

3. Sound Level                   Monitoring

(8 ชม. การทำงาน)

8 hrs. (Working hours)

- 1st Drawing

- PCW1

- PCW2

- PCS1

PCS2

- Wire Rod

- Wire Mesh

- Hard Draw Wire

- Pickling

-

 

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

 

<90

<90

<90

<90

<90

<90

<90

<90

<90


85.6

82.4

84.0

80.3

81.0

67.2

80.9

75.8

86.0

4. Heat Stress Monitoring

- 1st Drawing

- PCW1

- PCW2

- PCS1

PCS2

- Wire Rod

- Wire Mesh

- Hard Draw Wire

- Pickling

-

องศาเซลเซียส

งานปานกลางไม่เกิน32 0C

31.8

30.1

30.4

30.7

30.7

31.2

31.9

31.9

31.8

สารเคมีในบรรยากาศของ UWC

ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการทำงาน

ดัชนีที่ตรวจวัด

หน่วย

ผลการวิเคราะห์

มาตรฐาน

Sodium Hydroxide

mg/m3

<0.40

2

Hydrogen Chloride

Ppm

0.016

C 5

Inhalable Dust

mg/m3

0.683

15

Zinc Oxide : Inhalable Dust

mg/m3

0.303

15

หมายเหตุ : C = ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทำงาน

การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าของ ENS

การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าไม่เกินมาตรฐานดังนี้

แหล่งกำเนิด

พารามิเตอร์

หน่วยวัด

ปริมาณที่ตรวจวัดได้

ค่ามาตรฐาน

 

ปล่อง SGI

เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ

 

 

Ø  ของปล่อง

m

1.20

-

อุณหภูมิภายในปล่อง

0C

507

-

ความเร็วลมในปล่อง

m/s

3.67

-

ปริมาตรอากาศที่ออกจากปล่อง

3/min

248.91

-

ปริมาณออกซิเจน (O2)

%

16.8

-

ปริมาณฝุ่น (TSP)

mg/m 3

5.3

60

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

ppm

< 2.4

20

ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

(NO as NO2)

ppm

5.8

120

 

 

 
การจัดการคุณภาพน้ำเสีย

บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิตโดยจะนำมาบำบัดทางเคมี เพื่อให้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ซึ่งน้ำเสียจากกระบวนการผลิตจะไม่ปล่อยออกนอกโรงงานแต่จะมีบ่อพักน้ำ และนำน้ำกลับมาใช้มาในกระบวนการผลิตอีกครั้ง หรือนำมารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามระบบน้ำเสียจากการผลิตมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้ 

ระบบน้ำเสียจากการผลิตของ UWC

ดัชนีที่วิเคราะห์

ค่ามาตรฐาน

ค่าที่วัดได้

1.  PH

5.5 – 9.0

8.9

2.  Total Suspended Solids (TSS)

 50 mg / l

<5.0

3.  Total Dissolved Solid  (TDS)

 3,000 mg / l

1,117

4.  Chemical Oxygen Demand  (COD)

 120 mg / l

<40

5.  Zinc 

 5 mg / l

0.2

            ระบบน้ำเสียจากการผลิตของ RWI

พารามิเตอร์

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ค่ามาตรฐานจากการนิคมฯ

ค่าที่วัดได้

1.   pH

ผ่านระบบบำบัด

ทางเคมี
ของหน่วยงานเคมีและน้ำเสีย

5.5 – 9.0

7.4

2.   Total Suspended Solids

< 200 mg / l

0.8

3.   Total Dissolved Solids

< 3,000 mg / l

2,290

4.   Oil & Grease

< 10 mg / l

<5

5.   Chemical Oxygen Demand

< 750 mg / l

16

6.   Biology Oxygen Demand

< 500 mg / l

<2

7.   Dissolved Oxygen

-

5.99

8.   สี @ Original pH

< 600 ADMI

<10

9.   สี @ pH 7.0

< 600 ADMI

15


การจัดการของเสีย

บริษัทย่อยได้แบ่งขยะเป็น 4 ประเภท คือ ขยะ ทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือสารเคมี  ซึ่งบริษัทย่อยมีการจัดการขยะทั่วไป ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะย่อยสลายถูกวิธีสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง อุตสาหกรรมและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 โดยมีการจัดทำข้อปฏิบัติการกำจัดตั้งแต่การคัดแยก ขยะ การจัดเก็บ และการตรวจสอบสภาพให้มีความพร้อมในการขนส่ง และคัดเลือกผู้รับเหมากำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริษัทย่อยและสังคม ดังนี้ 

การจัดการของเสียของ UWC

กากของเสีย

วิธีการกำจัด

บริษัทที่กำจัด

1.  ขยะมูลฝอย

นำไปคัดแยกฝังกลบ

สำนักงานเขตมีนบุรี

2.  เศษลวดและโลหะ

นำกลับไปหลอมใหม่

บริษัท ยุทธพงษ์ เพลเล็ทมิลล์ จำกัด

บริษัท 4 น. โชคพัฒนา จำกัด

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

3.  ตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย

ปรับเสถียรและฝังกลบ

บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์ฯ จำกัด (มหาชน)

4.  สังกะสีฝุ่นและเม็ด

Reuse

บริษัท ยูมิคอร์มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส

(ประเทศไทย) จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพรานฟาวน์ดีร์

บริษัท นวภัทรกิจ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัฐวุฒิ พาณิชย์

5.  น้ำมันไฮโดรลิคเก่า

Reuse

บริษัท แซนด์ซอร์ จำกัด

6.  กรดเกลือเสื่อมสภาพ

แปรสภาพนำไปใช้ใหม่

บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จำกัด

 

การจัดการของเสียของ RWI

กากของเสีย

วิธีการกำจัด

บริษัทที่กำจัด

หมายเหตุ

1.  ขยะมูลฝอยจากสำนักงาน

นำคัดแยกและเผา

เทศบาลมาบตาพุด

 

2.  เศษลวดและเศษโลหะ

- นำกลับไปหลอมใหม่

- นำกลับมาใช้ประโยชน์

  ใหม่ด้วยวิธีอื่นๆ

- คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ

บริษัท ส.โชคชัย จำกัด

บริษัท พีที ลัคกี้ รีไซเคิล จำกัด


 

3. ตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย

 

ปรับเสถียรและฝังกลบ


บริษัท เบตเตอร์

เวิลด์กรีน จำกัด (มหาชน)

 

อ้างอิงตามใบอนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม

4. ขยะอุตสาหกรรมอื่น ๆ

(ฟอสเฟต, ผงสบู่, หลอดไฟ,

เศษผ้าเปื้อนน้ำมัน ,

กากตะกอนน้ำเสีย)

5. กรด HCL เสื่อมสภาพ

นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด

6. กรวดปนตะกั่ว

นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

บริษัท จี เอส อีเลค

ทรอนิคส์ เมทัล จำกัด


8.  การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

1.          บริษัทอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของบริษัทมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ

     - ไม่มี -

2.          การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่ เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความเชื่อถือของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

     - ไม่มี -


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)