รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ


รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน  ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างปี 2560  มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง   รายนามของกรรมการตรวจสอบและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

                                                                                                                     จำนวนครั้ง

ดร.วิศิษฐ์             องค์พิพัฒนกุล                  ประธานกรรมการตรวจสอบ                5/5

นายยรรยง           วัฒนวงศ์พิทักษ์                 กรรมการตรวจสอบ                         5/5    

รศ.ดร.ภูษิต          เลิศวัฒนารักษ์                   กรรมการตรวจสอบ                        5/5      

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญร่วมกับฝ่ายบริหาร   ผู้ตรวจสอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายใน  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้       

 

การสอบทานรายงานทางการเงิน       

-     คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560  ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว  โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมหารือในการสอบทานความถูกต้องครบถ้วน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน  รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างมีสาระสำคัญ   รวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล   และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทว่า  รายงาน ทางการเงินดังกล่าว  ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล   

 

การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-     คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส  ตามแผนงานที่ได้อนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท  และได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของ COSO ปี 2013 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

-     คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน   โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ  รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน ที่จัดทำขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯและครอบคลุมบริษัทย่อยมีการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน      

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีอิสระ  เพียงพอ  เหมาะสมและมีประสิทธิผล  การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี  และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี

-     คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management )  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี

-     บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ  สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร  ผ่านทางนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีแนวทางในการชี้เบาะแสให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

-    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยการประเมินตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นอิสระ   สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-     คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2560 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจำนวนรวม 4 ครั้ง 

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

-     คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทฯเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก  คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว  

    

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

-     คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการกำกับตลาดทุน  และหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานงานบัญชีและการเงินว่ารายการทางการค้าหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งมีความสมเหตุสมผล  เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท  รวมทั้งรายการที่มีสาระสำคัญได้รับการเปิดเผย และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน

-     คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที่มีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูง ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯที่ได้พิจารณานั้น  บริษัทดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว   

ผู้สอบบัญชีภายนอก

-     คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2560 ซึ่งได้ให้บริการสอบบัญชีต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเห็นว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ

-     สำหรับปี 2561  บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบัญชีแห่งใหม่ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ให้บริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ จึงมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.สุวัจจชัย  เมฆะอำนวยชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638   และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301  และ/หรือ ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800   และ/หรือ นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797  แห่งบริษัท   ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด  ("Deloitte")  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงิน  รายไตรมาสของบริษัท  และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 1,800,000.- บาท  ซึ่งลดลงจากเดิม 28.57%

      

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560   ทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน ที่ถูกต้องเชื่อถือได้   มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 

ในการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา   เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 

     (ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)