รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรง คุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง   รายนามของกรรมการตรวจสอบและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

                                                                                                                                                                                              จำนวนครั้ง

                                                                                         ดร.วิศิษฐ์             องค์พิพัฒนกุล                 ประธานกรรมการตรวจสอบ              5/5

นายยรรยง           วัฒนวงศ์พิทักษ์                 กรรมการตรวจสอบ                        4/5    

  รศ.ดร.ภูษิต          เลิศวัฒนารักษ์                   กรรมการตรวจสอบ                        4/5      

  

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน   และได้รายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ   ทุกไตรมาส เพื่อให้มีการดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  สรุปสาระสำคัญดังนี้   

รายงานทางการเงิน           

   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561  ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมหารือในการสอบทานความถูกต้อง  ครบถ้วนก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน  รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯว่า  รายงานทางการเงินดังกล่าว  ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องในสาระสำคัญตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความเชื่อถือได้และทันเวลา การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและครบถ้วน เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี    โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ   

 

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส  ตามแผนงานที่ได้อนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ และได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯตามแบบประเมินของ COSO ปี 2013 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน   สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล    

-     คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน  โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน ที่จัดทำขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯและครอบคลุมบริษัทย่อยมีการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนสอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและดัชนีวัดผลของหน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนตรวจภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี

-      คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี   

-  บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้เกิดเป็น วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ผ่านทางนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีแนวทางในการชี้เบาะแสให้กับ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยบริษัทฯ ได้ยื่น  แบบประเมินตนเองในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  เพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

-    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทฯเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว  

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

-    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานงานบัญชีและการเงินว่ารายการทางการค้าหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่มีสาระสำคัญได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

-     คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูงๆ   ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

    คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ได้พิจารณานั้น  บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว    

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

-      คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี  ซึ่งกฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีความเห็นว่าการปฏิบัติภารกิจภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์   

-    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี  และจากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นอิสระ   สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ   อันมี ส่วนช่วยเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-      คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส  โดยในปี 2561 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจำนวนรวม 4 ครั้ง 

 

ผู้สอบบัญชีภายนอก

-   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2561 และเห็นว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ และได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี    สำหรับปี 2562 ที่เสนอมา ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง        นายสุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638   หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือนายเกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 2,020,000 บาท 

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 ทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้   มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล   มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ  และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล  ทรัพยากร และความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

  

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

    ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล    

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)