รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

         คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วนในระหว่างปี 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง   รายนามของกรรมการตรวจสอบและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

 

                                                                                                                                    จำนวนครั้ง

                         ดร.วิศิษฐ์        องค์พิพัฒนกุล            ประธานกรรมการตรวจสอบ        5/5

                                             นายยรรยง      วัฒนวงศ์พิทักษ์          กรรมการตรวจสอบ                   5/5    

                                             รศ.ดร.ภูษิต     เลิศวัฒนารักษ์            กรรมการตรวจสอบ                   5/5  

 

      คณะกรรมการตรวจสอบ   ปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญร่วมกับฝ่ายบริหาร  ผู้ตรวจสอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายใน ในวาระที่เกี่ยวข้อง  และได้รายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงข้อเสนอ แนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส  เพื่อให้มีการดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้    

 

รายงานทางการเงิน   

-    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว   โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมหารือในการสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน    รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ  และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล         

 

-   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทว่า  รายงานทางการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้  การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล   

 

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส  ตามแผนงานที่ได้อนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท และได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น     นอกจากนี้ ได้พิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมิน COSO ปี 2013 ที่ปรับปรุงใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ  ทำให้มีความมั่นใจต่อประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในมากขึ้น  

 

-    คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ  มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 


-    คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบความเป็นอิสระ  เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน  ที่จัดทำขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงและมีการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน   

 

-    คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีอิสระเพียงพอเหมะสมและมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

-     คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี   

 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว  


รายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานงานบัญชีและการเงินว่ารายการทางการค้าหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปซึ่งมีความเหตุสมผล  เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้ง รายการที่มีสาระสำคัญได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 

ผู้สอบบัญชีภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559 และเห็นว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  มีความเป็นอิสระเพียงพอ  และได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ที่เสนอมาซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนและเวลาของบุคลากรที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น จากรายการของกลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึ้น  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560  โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 2,520,000.- บาท  

 

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม

ในการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ  และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา  เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

 

  

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)