รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ


รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

          คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี นายยรรยง   วัฒนวงศ์พิทักษ์  เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  นายจักรธาร  โยธานันท์  และ นายชาตรี  ศรีอุทารวงค์  เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งนี้ ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง

          คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ  สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท

          อนึ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้านการลงทุน ซึ่งอาจมีโอกาสที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ระดมความคิดและดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลประโยชน์ที่จะบังเกิดต่อองค์กรอย่างแท้จริงเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

 

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)