รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ


รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

            คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี

1.       ผศ. ดร. สุลักษมณ์        ภัทรธรรมมาศ                   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2.       นายยรรยง                 วัฒนวงศ์พิทักษ์                 กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.       นายชาตรี                  ศรีอุทารวงค์                     กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ  สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท

 

            อนึ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้านการลงทุน ซึ่งอาจมีโอกาสที่ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ระดมความคิดและดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลประโยชน์ที่จะบังเกิดต่อองค์กรอย่างแท้จริง เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

 

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)


ผศ. ดร. สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)