รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ


รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

            คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.       ผศ. ดร. สุลักษมณ์        ภัทรธรรมมาศ                   รองประธานกรรมการบริษัทและ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2.       นายยรรยง                 วัฒนวงศ์พิทักษ์                 กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.       นายชาตรี                  ศรีอุทารวงค์                     กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ  สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท

 

            คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้านการลงทุน ซึ่งอาจมีโอกาสที่  ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ระดมความคิดและดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลประโยชน์ที่จะบังเกิดต่อองค์กรอย่างแท้จริง เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตามโอกาส และผลกระทบที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างเป็นประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 

 

  ผศ. ดร. สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง