รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 

            คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี

1.       ดร.วิศิษฐ์                   องค์พิพัฒน์กุล      ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2.       นายจักรธาร              โยธานันท์            กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3.       นายยรรยง                วัฒนวงศ์พิทักษ์     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจอยู่เสมอ

 

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท คือ พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเห็นชอบให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง

 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเสนอและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

 

ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)