รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 

          คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒน์กุล  เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  นายจักรธาร  โยธานันท์  และ นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์  เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง

          คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล

          อนึ่ง ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ  คำนึงถึงขนาดของธุรกิจ ความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วย

 

 

ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)