รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ


รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 

            คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี

1.       ดร.วิศิษฐ์                   องค์พิพัฒน์กุล      ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2.       นายจักรธาร              โยธานันท์            กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3.       นายยรรยง                วัฒนวงศ์พิทักษ์     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ทั้งนี้ ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล

 

            อนึ่ง ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ  คำนึงถึงขนาดของธุรกิจ ความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วย

 

ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

 

(ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล)

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)