รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ


รายงานคณะกรรมการบริษัท 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

            ในปี 2562 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวลดลงเหลือร้อยละ 2.4 จากที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0-3.5 ถึงแม้จะมีมาตรการภาครัฐช่วยพยุงกำลังซื้อบางส่วนอย่างต่อเนื่อง แต่ภาคการส่งออกไทยยังคงได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าที่ยืดเยื้อและสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว จึงส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกชะลอลงเช่นเดียวกัน ดังนั้น ในส่วนของปี 2563 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวไม่มากอยู่ที่ร้อยละ 2.8-3 สำหรับการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนจะเริ่มเดินหน้าได้ในปีนี้ จากหลายโครงการถูกเลื่อนมาจากปีก่อน โดยเฉพาะการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันได้มีการเซ็นสัญญาและเริ่มลงทุนแล้ว และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใน EEC ที่จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการลงทุนในโครงข่ายเทคโนโลยี 5G ที่น่าจะเดินหน้าได้หลังการประมูลเสร็จสิ้น

ถึงกระนั้น ในปี 2562  นับเป็นอีกปีหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยหันกลับมาบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน  เพื่อให้การใช้เงินลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้กำหนดกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจในบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อรับกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับระบบการบริหารต้นทุน รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันแล้ว ยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน มุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล มีระบบการควบคุมภายใน และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า  สถาบันการเงิน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยด้วยดีเสมอมา

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการบริษัท