รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น           

ในปี 2561 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ด้วยแรงหนุนหลักของจากการลงทุนของภาครัฐ  ด้านการส่งออกสินค้าที่เติบโตเกินคาด และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมูลค่าการส่งออกเติบโตได้ถึง 7% ซึ่งดีที่สุดในรอบ 6 ปี ดังนั้นแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 -4.5 โดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนภาครัฐที่แนวโน้มเร่งตัวขึ้นและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นำไปสู่การลงทุนในด้านต่างๆ

ถึงกระนั้น ในปี 2561  นับเป็นอีกปีหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) อีกด้วย

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้ให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป และยังคงให้ความสำคัญกับระบบการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและระบบการบริหารคุณภาพที่ดี  รวมทั้งได้กำหนดกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจในบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อรับกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทและบริษัทย่อย  พร้อมกับยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)  ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้ บริษัทแคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  ผ่านการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ในโอกาสนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า  สถาบันการเงิน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพนักงานและบริหารที่มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยด้วยดีเสมอมา พร้อมจะมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพในระระยาว

 


ประธานกรรมการบริษัท

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)