รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น         

ในปี 2559 ที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมไทยและทิศทางเศรษฐกิจไทยมีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมแต่ละประเภทเริ่มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการบริโภคและการจ้างงาน และมาตรการกระตุ้นใหม่โดยเฉพาะมาตรการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม สำหรับการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและบริการต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งยังผลให้ผู้ประกอบการต่างๆ ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว

ถึงกระนั้น ในปี 2559  นับเป็นอีกปีหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้ให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนในพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทย่อยคือบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (UWC) เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานด้วยการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (RWI) ให้ความสำคัญในการขยายตลาดไปยังภูมิภาคประเทศอาเซียน รวมทั้งได้กำหนดกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจในบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อรับกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตระหนักถึงความยั่งยืนทางธุรกิจเป็นสำคัญ โดยนำศักยภาพทางธุรกิจขององค์กรมาช่วยส่งเสริมและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส  โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมกับดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อทำให้เกิดรูปธรรมและความชัดเจนในแนวปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่น

ในโอกาสนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า  สถาบันการเงิน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพนักงานและบริหารที่มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา พร้อมจะมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการบริษัท


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)