รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ


รายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

           

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมไทยและทิศทางเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวและขยายตัวอย่างชัดเจน ส่งผลให้การส่งออกของไทยสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จากแรงหนุนการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  นอกจากการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของภาครัฐแล้ว   ยังมีภาคเอกชนที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมส่งออกที่มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นำไปสู่การลงทุนในด้านต่างๆ

ถึงกระนั้น ในปี 2560  นับเป็นอีกปีหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้ให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนในพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทย่อยคือบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (UWC) เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานด้วยการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (RWI) ให้ความสำคัญในการขยายตลาดไปยังภูมิภาคประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้กำหนดกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจในบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อรับกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทและบริษัทย่อย

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ  บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคม  ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน สร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและสังคมควบคู่ไป   พร้อมกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส  โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อทำให้เกิดรูปธรรมและความชัดเจนในแนวปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่น

ในโอกาสนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า  สถาบันการเงิน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพนักงานและบริหารที่มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา พร้อมจะมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพในระระยาว

 

(นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท

  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)