รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

 ข้อบังคับ

ของ

บริษัท  แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง  เน็ตเวิร์ค จำกัด  (มหาชน)

_____________________________________

 หมวดที่ 7

บทเพิ่มเติม


ข้อ 48.       ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อ 49.       บริษัทออกหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้

ข้อ 50.       ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความ

                  หมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยงโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

                  สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย

ข้อ 51.       ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไป

                  ตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด