รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

 ข้อบังคับ

ของ

บริษัท  แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง  เน็ตเวิร์ค จำกัด  (มหาชน)

_____________________________________

 หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี และเงินปันผล


ข้อ 39.       รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

ข้อ 40.       บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบ 12

                  เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 

ข้อ 41.       คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

                  งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 42.       คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี 

      (1)   สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

      (2)     รายงานประจำปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 43.       ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ   พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท 

ข้อ 44.       ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน ทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท   

                  ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน

                  เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ 45.       ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง  ที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการ

                  ตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น  ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

ข้อ 46.       ภายใต้ข้อบังคับของ 47. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น  นอกจากเงินกำไร  ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

                            เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

                คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

      ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

                การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา

      คำบอกกล่าวการจ่าย  เงินปันผลนั้นใน หนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการ  ลงมติแล้วแต่กรณี 

ข้อ 47.       บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะ

                  มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ  ทุนจด  ทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็น

                  ทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้