รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

 ข้อบังคับ

ของ

บริษัท  แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง  เน็ตเวิร์ค จำกัด  (มหาชน)

_____________________________________

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

 

ข้อ 33.       คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

                            การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว  ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็น

                  สมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1

                  ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด   ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียก

                  ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1  เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

                                ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่

       บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก

       ประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

           ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนด

       ไว้ในข้อบังคับข้อ ที่ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34.       ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม  ระบุ  สถานที่  วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม  และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม  พร้อมด้วยราย

                  ละเอียดตามสมควร  โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ   หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่

                  น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าว  นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

                            ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะใช้เป็นที่ประชุม  ผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงาน

                  สาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 35.       ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า  25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่

                  จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

                  กว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม

                            ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวน    ผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า

                  การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  ให้การประชุมเป็นระงับไป  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะ

                  กรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36.       ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และ

                  ลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

                            หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37.       ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

                            ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก          หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

    ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

    (ก)    การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

    (ข)    การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

    (ค)    การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

    (ง)     การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

    (จ)     การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

    (ฉ)     การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

    (ช)     การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

    (ซ)     การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 38.       กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

                 (1)     พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

                 (2)     พิจารณาและอนุมัติงบดุล

                 (3)     พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

                 (4)     เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

                 (5)     แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี 

                 (6)     กิจการอื่นๆ