รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

 ข้อบังคับ

ของ

บริษัท  แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง  เน็ตเวิร์ค จำกัด  (มหาชน)

_____________________________________

 หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

 

ข้อ 11.      หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจำกัดเว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บริษัทมีผู้ถือหุ้น  ซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ 51 หรือเป็นเหตุให้หุ้นที่ถือโดย            ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของ  จำนวนหุ้นทั้งหมด 

ข้อ 12.      การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ยัน                  บริษัทได้  เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว

                            เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้น       ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

                หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ          ตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อ 13.       กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใบใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับเวนคืน            ใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอ 

ข้อ 14.       ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตาย  หรือล้มละลาย  บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะ             รับบุคคลนั้นลงทะเบียนเป็น  ผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้หลักฐานดังกล่าว 

ข้อ 15.       บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14  วัน ก่อนวันปิดงดรับ         ลงทะเบียนการโอนหุ้น