รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

 ข้อบังคับ

ของ

บริษัท  แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง  เน็ตเวิร์ค จำกัด  (มหาชน)

_____________________________________

หมวดที่ 2

การออกหุ้น


ข้อ 4.       หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น 

ข้อ 5.       ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการ       แปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้    ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง               คะแนน

                          การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

                          หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า 

ข้อ 6.       หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองชื่อร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จอง         หุ้น แล้วแต่กรณี

                          ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไร  ก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมาย            ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ 

ข้อ 7.       บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่         ภายหลังจดทะเบียนบริษัท 

ข้อ 8.       ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่         ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

                          ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท บริษัทจะออกใบหุ้น      ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

ข้อ 9.       บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่ แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน              พร้อมคำรับรองของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด 

ข้อ 10.     ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้

                          บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน                       และสิทธิในการรับ   เงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

                          บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัท                             ประสบปัญหาทางการเงิน

  ทั้งนี้  หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่      บริษัทซื้อคืนตาม (1) และ (2) ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่    ซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด  บริษัทจะดำเนิน          การลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

 การซื้อหุ้นคืน   การจำหน่ายหุ้น   และการตัดหุ้นจดทะเบียน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

 การซื้อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว  ให้เป็น                อำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าวได้