รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท  แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง  เน็ตเวิร์ค จำกัด  (มหาชน)

_____________________________________

 

หมวดที่ 1

บททั่วไป

 

ข้อ 1.       ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง  เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2.       คำว่า บริษัทในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง  เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3.       ข้อความอื่นมิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกประการ