รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

จรรยาบรรณพนักงาน


เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรกำหนดจรรยาบรรณ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานไว้ดังนี้

1.     ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเองไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้               อื่นโดยมิชอบ

2.     มุ่งมั่นต่อการให้บริการที่เป็นเลิศ และปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

3.     รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการ                       สนับสนุนบุคคลอื่นใด  ให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

            4.     ห้ามทำธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหาร

            5.     ยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน ด้วยการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานทุกคนเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน

6.     ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน                                         แก่สาธารณชน

7.     ห้ามรับเงินและ/หรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นการส่วนตัวจากลูกค้าของบริษัท หรือจากบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้แก่บริษัท

8.     ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

9.     การรับของขวัญตามประเพณีนิยมหากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ทำธุรกิจกับบริษัทให้พนักงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา                                                  10.     พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                      11.    จรรยาบรรณที่กำหนดไว้อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ในกรณีที่มีปัญหาให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มี                                       ข้อขัดแย้งให้ถือ  คำวินิจฉัยของประธานเจ้า หน้าที่บริหาร/คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

   

         

  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)