จริยธรรมธุรกิจ

 

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรกำหนดจริยธรรมธุรกิจ ให้ผู้บริหารและพนักงานมีแนวทางยึดถือในการปฏิบัติตนดังนี้

 

ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

           1.        ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส

           2.        ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

           3.        ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรง                             หรือทางอ้อม

           4.         รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง อย่างสม่ำเสมอ

           5.         ไม่นำข้อมูล หรือข้อความลับของบริษัท หรือข้อมูลของพนักงานบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

           6.         ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

           7.         เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 

ต่อลูกค้า

           1.         ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า

           2.         ให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ

           3.         คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

           4.         รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า

           5.         พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

 

ต่อพนักงาน

           1.         ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน

           2.         ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินของพนักงาน

           3.        สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพ                                ของแต่ละคน

           4.         ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และการพัฒนาบริษัท

           5.         ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

 

ต่อคู่ค้า

           1.         ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

           2.         สร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจที่ดีต่อกัน

           3.         แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ

           4.         ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

           1.         ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           2.         ปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทโดยกระทำอย่างต่อเนื่อง

           3.         สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

 

ต่อการแข่งขันทางการค้า

แข่งขันทางการค้า ภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม

 

ต่อเจ้าหนี้

บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด

 


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)