CEN ผ่านการรับรองจาก CAC (ต่ออายุครั้งที่ 1)

CEN ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจาก CAC (ต่ออายุครั้งที่ 1 ปี 2565)

อ่านต่อ


CEN ได้ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ (ไม่ใช่โรงงาน) สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย และ Thai Stop COVID Plus

CEN ได้ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ (ไม่ใช่โรงงาน) สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย และ Thai Stop COVID Plus

อ่านต่อ


CEN ผ่านการรับรองจาก CAC

CEN ผ่านการรับรองเป็น สมาชิกร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจาก CAC

อ่านต่อ


UWC เปิดบ้านให้การต้อนรับ VI

UWC เปิดบ้านให้การต้อนรับ VI

อ่านต่อ


RWI เปิดบ้านต้อนรับ VI

RWI เปิดบ้านต้อนรับ VI

อ่านต่อ


RWI ต้อนรับ VSL Hongkong

RWI ต้อนรับ VSL Hongkong

อ่านต่อ


UWC เปิดบ้านต้อนรับ คณะกรรมาธิการและคณะกรรมธิการการพลังงาน

UWC เปิดบ้านต้อนรับ คณะกรรมาธิการและคณะกรรมธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อ่านต่อ


UWC เปิดบ้านเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกพืชพลังงาน

UWC เปิดบ้านเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกพืชพลังงาน

อ่านต่อ


UWC เปิดบ้านต้อนรับ ทีมนักลงทุนเน้นคุณค่า VI

UWC เปิดบ้านต้อนรับ ทีมนักลงทุนเน้นคุณค่า VI

อ่านต่อ


CEN งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

CEN งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

อ่านต่อ


RWI งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

RWI งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

อ่านต่อ


RWI ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 59

RWI ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 59

อ่านต่อ


งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

อ่านต่อ


งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3-2558

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3-2558

อ่านต่อ


งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2-2558

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2-2558

อ่านต่อ


ข่าวบริษัท

      บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญ ที่นอกเหนือจากไปจากการทำธุรกิจ โดยมิได้มุ่งหวังเพียงการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในด้านรายได้เท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างพันธกิจระหว่างองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง

อ่านต่อ