บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทย่อย (Holding Compay) ในด้านวิศวกรรม เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและเชื้อเพลิงชีวมวล โดยมีการแบ่งการดำเนินงานดังนี้